Retsregler og forarbejder

Af Oluf Jørgensen

Grundloven § 65 bestemmer, at offentlighed og mundtlighed skal gennemføres i retsplejen i videst muligt omfang. Principperne blev gennemført med retsplejeloven i 1919.
Den Europæiske Menneskeretskonvention art.6 stiller krav om retfærdig og offentlig rettergang. Betænkning 1427.2003 side 43 – 48 findes en gennemgang af Menneskeretsdomstolens praksis om offentlighed i retsplejen.

Retsplejelovens kapitel (§ 28 – § 32 b) indeholder regler om dørlukning, referatforbud og navneforbud. Reglerne blev væsentligt ændret ved lov 1999.362. Se om fremsættelse og behandling i Folketinget, L 78 1998 –99.
Lovændringen i 1999 byggede på betænkning 1330.1997 Ved ændringen i 1999 blev bl.a. indført udtale- og kæreret for pressen.

Krav om dørlukning i i følsomme familiesager m.v. fremgår af retsplejeloven §453, 456 m og 475 g. Ifølge retsplejeloven § 462 stk.1 kan retten bestemme, at dørene skal lukkes ved værgemålssager. Kravet om domsafsigelse for åbne døre gælder også i disse sager.

Udvidelsen af fotoforbudet med § 32 stk.4 (senere rykket til stk.6) blev vedtaget ved en ændring af retsplejeloven ved lov 2004.215. Om lovforslagets behandling se lovforslag L 23, folketingssamlingen 2003-04.. Lovforslaget byggede på Retsplejerådets betænkning 1427.2003.

Mulighederne for rettens tilladelse til lyd- og billedoptagelser under retsmøder er omtalt i Folketingstidende 1998-99, tillæg A, side 2024. Retsplejerådets overvejelser findes i betænkning 1427. 2003 side 116-119.

Justitsministeriets bekendtgørelse 115.2004 om retslister, massemediernes aktindsigt m.v blev ændret efter vedtagelsen af nye regler om aktindsigt i lov nr. 215 af 31.3.2004. Se betænkning 1427.2003 siderne 107-110 og 303-309 om Retsplejerådets overvejelser bl.a. om obligatorisk offentliggørelse af retslister på internettet og tidsgrænser for udlevering og offentliggørelse.

Mulighed for transmission af tekster fra retsmøder (rpl § 32, stk.3 og stk.4) blev vedtaget ved lov 126 af 16.12..2009. Se behandlingen af lovforslag L 30 i folketingssamlingen 2009-10.

Ved ændring af retsplejeloven 27.5.2010 blev vedtaget ændringer af retsplejeloven § 710 – 714, der giver mulighed for at undgå protokollering af forklaringer og i stedet optage på lydfiler. Adgang for redaktionelle medarbejderes til afskrifter af lydoptagelser blev tilføjet ved ændring af § 41 f, stk. 5. Se behandling af lovforslag L 186 folketingssamlingen 2009-10.