Retsregler og forarbejder

Af Oluf Jørgensen

Informationsdatabaseloven:
Lov 430.1994 om massemediers informationsdatabaser (informationsdatabaseloven).

Lovforslag L 262 blev fremsat 31.3.1993 og genfremsat som L 50 28.10.1993.

Fremsættelse og behandling i Folketinget se FT 1993-94 1030, 1741, 11762, 11961, A 931, B 1497, 1791.

Lovforslaget byggede på betænkning 1233.1992 om pressens informationsregistre

Persondataloven:
Lov om behandling af personoplysninger – lov 2000.429 med senere ændringer.
Lovforslaget måtte fremsættes tre gange, før det blev vedtaget. Første lovforslag var L 82, 1997 – 98. Andet forsøg var L 44 1998 – 99. Ved tredje fremsættelse var sket en del ændringer – L 147 1999 – 2000.

Persondataloven bygger på EF-direktiv fra 24.10.1995 (dir 95/46/EF) om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Registerudvalget afgav i december 1997 betænkning om behandling af personoplysninger (1997.1345).

Persondataloven (pdl), der trådte i kraft 1. juli 2000, afløste lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre.