Retsregler og forarbejder

Af Oluf Jørgensen

Retsplejeloven § 29 d, § 30 og § 31 om forbud mod at publicere om forhandlinger i lukkede retsmøder, referatforbud og navneforbud. Retsplejelovens regler om dørlukning, referatforbud og navneforbud blev væsentligt ændret ved lov 362.1999, der byggede på betænkning 1330.1997.
Retsplejelovens § 1016 a – 1017 d indeholder regler om offentlig omtale af retssager. De fleste af disse regler er af ældre dato. § 1016 a blev indsat i 1936 (L 1936.112). § 1017 b blev ændret i 1999 (L 229.1999).

§ 1017 d blev indsat i 2004 ved lov 215.2004. Om lovforslagets behandling se lovforslag L 23, folketingssamlingen 2003-04.. Lovforslaget byggede på Retsplejerådets betænkning 1427.2003.

Vejledende regler for god presseskik, afsnit C om retsreportage se noter til afsnit
2.3 og 7.2 om presseetik og Pressenævnet.

Interview med fanger
Straffuldbyrdelsesloven (lov 432/2000) §55 – § 59. Straffuldbyrdelseslovens regler om fangers ytringsfrihed gælder i forhold til medier, der er omfattet af medieansvarsloven. I forhold til andre medier kan fanger få tilladelse efter en konkret vurdering.

Bekendtgørelse 2001.379 om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner.

Vejledning om bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (skrivelse 2001.84).

Retsplejeloven § 771 om varetægtsarrestanters ret til at modtage besøg og politiets adgang til at modsætte sig besøg eller forlange kontrol.

Publikationer

På tryk
Betænkning 1330.1997: Betænkning vedrørende samarbejdet mellem retterne og pressen.

Betænkning 1427.2003: Reform af den civile retspleje II. Offentlighed i civile sager og straffesager.

Bering Liisberg, Jonas og Marcus Rubin (1995); ”Offentlighed i retsplejen”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Frøbert, Knud Aage (2000): ”Massemediernes frihed og ansvar” (red. af Henriette Schiøth), Greens Jura.

Lorentzen, Peer, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen (2003): ”Den Europæiske Menneskeretskonvention”, 2.udgave (art.1 – 10), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Schaumburg-Müller, Sten (2003): ”Presseret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Uddybninger

Af Oluf Jørgensen

Offentlighed bortset fra særlige grænser
Retsplejeloven særlige regler om dørlukning, referatforbud, navneforbud giver mulighed for at fastsætte konkret begrundede grænser for offentlighed. Desuden har retsplejeloven nogle generelle begrænsninger i §1016 a – §1017 d og særregler for fotografering i § 32, stk. stk.5 og 6.

Straffelovrådet anfører i betænkning 601.1971 (side 30):” På baggrund af de positive bestemmelser i retsplejeloven om begrænsninger i adgangen til referat af de typer af retssager, hvor krænkelse af privatlivets fred oftest kan forekomme, må det imidlertid antages, at man i praksis vil være yderst tilbageholdende med anvendelse af straffeloven § 263” (nu § 264 d). Straffelovrådet tilføjede, at injurier i retsreferater er ansvarsfri, hvis de ikke går udover de udtryk, der er anvendt under retssagen.

Domme og kendelser
Retsplejeloven § 1017 d betyder, at domme og kendelser i straffesager som udgangspunkt skal anonymiseres ved publicering på nettet eller andre steder. Kravet om anonymisering gælder kun straffesager og omfatter sigtede, tiltalte, ofre og vidner. Der stilles ikke krav om anonymisering af anklager, forsvarer eller juridisk dommers identitet (lægdommeres identitet må ikke publiceres).

Kravet til anonymisering ved offentlig gengivelse af domme og kendelser (rpl § 1017 d) betyder, at de pågældende ikke må kunne genkendes i en videre kreds. Det er ikke nok blot at anonymisere navne og adresser, hvis andre oplysninger gør det muligt at identificere den pågældende fx stilling eller fødselsdato. Pligten til anonymisering er overholdt, selv om den pågældendes nærmeste kan genkende vedkommende. Se bemærkninger i L 23, 2003-04 under pkt 4.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger og til § 1017 d i de specielle bemærkninger. Se endvidere betænkning 1427.2003 side 188 – 192.

Kravet om anonymisering af domme og kendelser ifølge § 1017 d hindrer ikke, at navne bliver nævnt ved retsreportage, Her gælder referatfrihed fra åbne møder, medmindre der er er fastsat referatforbud eller navneforbud.

Retsinformationssystemer som www.mediejura.dk er reguleret i persondataloven § 9, og Datatilsynet stiller bl.a. visse vilkår om anonymisering.

Offentlighed om beskyldninger der er frifundet for, eller hvor tiltale er opgivet
Straffeloven § 266 c bestemmer, at det er strafbart at fremsætte beskyldninger, der er frifundet for, hvis det sker i et omfang og på en måde, der får karakter af forfølgelse.

Straffeloven § 271 udelukker ikke publicering om forhold, som anklagemyndigheden har opgivet at rejse tiltale for jf en Højesterets afgørelse i sagen om tiltaleopgivelse i bedragerisag. Sagen findes på www.mediejura.dk.

Dømt på forhånd
I sagen om Overskrift: “Politiet: Hun dræbte 12” pointerede landsretten og Højesteret, at der ved afvejningen mellem hensynet til pressens ytringsfrihed og beskyttelsen mod injurier måtte lægges afgørende vægt på den grundlæggende beskyttelse, som uskyldsformodningsreglen i menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 2, giver den enkelte borger. Fremsættelse eller udbredelse af den omhandlede sigtelse kunne derfor ikke anses for straffri i medfør af straffelovens § 269, stk. 1, sammenholdt med menneskerettighedskonventionens artikel 10, ligesom der ikke var grundlag for strafbortfald efter straffelovens § 269, stk. 2. Landsretten og Højesteret lagde ved udmålingen vægt på ærekrænkelsens karakter og udbredelse sammenholdt med sagsøgerens særligt sårbare situation på daværende tidspunkt.

Afgørelser

LINKS
Adressen på domfældte (Pressenævn)
Hvem er denne mand (Pressenævn)
Ketaminsmuglerens børn (Pressenævn)
Tidligere dømte (Pressenævn)
Mønster-mor – Monster-far (Pressenævn)
Intens omtale som mistænkt i drabssag (Menneskerettighedsdomstolen)
Frifunden for pædofili (Højesteret)
Overskrift: ”Politiet: Hun dræbte 12” (Højesteret)
Billeder af tiltalt (Menneskerettighedsdomstolen)
Afslag til besøg hos arrestant (Højesteret)
Hells Angels-medlem (Landsret)
Dømt på forhånd (Menneskerettighedsdomstolen)
Røverens familie (Landsret)
A bør frifindes (Højesteret)
Ikke kollega til myrdet luksusluder (Højesteret)